Easy Access

троика-τρόϊκα…τί σημαίνει τρόικα – σημασία και ετυμολογία & μνημόνιο-memorandum

Posted by macrobearist στο Μαΐου 22, 2011

http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?1247-%CF%84%CE%AF-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1

http://sarantakos.wordpress.com/2010/06/15/troika/#comment-36958…προτείνω να διαβάσετε και την συζήτηση κάτω από το άρθρο…

…μια άποψη από τον Π2 λέει…..

π2 είπε

15 Ιουνίου, 2010 στο 10:45

Το μνημόνιον έχει και άλλες συμπαραδηλώσεις, μακάβριες αλλά επίκαιρες, με την αλλαγή ενός μόνο γράμματος. Καταρχάς, η αρχαία του χρήση είναι όντως εξαιρετικά σπάνια (απαντά μόνο σε παπύρους, απ’ όσο βλέπω) και δεν είναι οποιοδήποτε κατάστιχο αλλά οποιαδήποτε επίσημη καταγραφή των αρχών του τόπου. Η λέξη προέρχεται ασφαλώς από τον μνήμονα, λέξη που, πέρα από την προφανή σημασία, δηλώνει και τον αρχειοφύλακα σε πολλές περιοχές από την ελληνιστική περίοδο και έπειτα (και το αρχειοφυλακείο λέγεται μνημονείον).

Αλλά ηχητικά η λέξη θυμίζει μια άλλη ομόρριζη λέξη: το μνημόριον. Το μνημόριον (ή μημόριον, που είναι και ο συχνότερος όρος, ή μεμόριον, ή μνημούριον, ή μνημούριν, ή μημούριν και πάει λέγοντας), είναι το πρωτοχριστιανικό επιτύμβιο μνημείο στον βορειοελλαδικό χώρο. Ο όρος αποδίδει τον λατινικό όρο memoria (που χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο στην πρωτοχριστιανική Β. Αφρική), και δηλώνει αρχικά όχι οποιοδήποτε επιτύμβιο μνημείο, αλλά ειδικότερα το επιτύμβιο μνημείο όσων μαρτύρησαν για την πίστη τους (μετά ο όρος εκδημοκρατίστηκε).

Άιντε να δούμε πόσο θα μαρτυρήσουμε κι εμείς με το δικό μας μνημόνιον.

   1. 16 Ιουνίου, 2010 στο 18:54 Μια φορά λέμε Ο-λανδία, Ιρ-λανδία, Ισ-λανδία αλλά όχι και Σκοτ-λανδία.
    Σκοτία είναι στα αρχαία αλλά και στα ποντιακά το σκοτάδι.
    Επίσης δε λέμε Ιγγ-λανδία αλλά Αγγλία.
    Οι Άγγλοι υποστηρίζουν ότι το England προέρχεται από . Ενδεχομένως όμως να είναι από το ugly = χωρίς κλέος.
    Τυχαίο; Δε νομίζω! :) 

    1. 16 Ιουνίου, 2010 στο 19:06 Και το διασημότερο παιδικό παιχνίδι (από παιδιά μας προπαγανδίζουν). Την τρίλιζα.
     Για τα άλλα γνωστά τρία δεν θα πω για να μη μας κόψει ο οικοδεσπότης.
     Το τρίτο γράμμα του αλφαβήτου είναι η λέξη της αναπαραγωγής. Τ.Δ.Ν.

http://www.youtube.com/watch?v=UDDgIq3CmJY&feature=player_embedded

Υ.Γ…παλιά μας τέχνη κόσκινο…και με το κόσκινο εγώ νερό(λεφτά) στο δάνειο σου….άραγε πόσους θεσιθήρες,είχε εκείνη την εποχή η Ελλάς;…καλός ο κάτωθι μπετατζής,ε;

betatzis είπε

19 Φεβρουαρίου, 2011 στο 12:09

Προσοχή, ακολουθεί σεντόνι.

Τις προάλλες που συζητούσατε τον Μεντρεσέ και τον πλάτανο, έσπαγα την κεφαλή μου να θυμηθώ που έχω ξανασυναντήσει τον Μεντρεσέ. Τελικά το βρήκα, άμα το βρήκα όμως και ξαναθυμήθηκα το απόσπασμα, θεώρησα ότι είναι πιο ταιριαστό να το βάλω εδώ, αφού έχει και γκραν σουξέ η ανάρτηση, όπως μας πληροφόρησε ο Νικοκύρης. Για όποιον βαριέται, και επειδή πολλές φορές για αλλού ξεκινάω και αλλού καταλήγω, η αναφορά στον Μεντρεσέ είναι στην προ-προτελευταία παράγραφο.

«Η Ελλάς, μεταξύ άλλων δανείων, οφείλει και εξήκοντα εκατομμύρια προς τινάς τραπεζίτας. Των εξήκοντα εκατομμυρίων οι τόκοι είναι εγγυημένοι από τας τρεις προστάτιδας Δυνάμεις, ώστε οι τραπεζίται, αναφορικώς προς αυτό το δάνειον κοιμώνται ήσυχοι. Επί πολλά έτη η Ελλάς δεν επλήρωνε τους τόκους αυτού, προφασιζόμενη ότι δεν είχε με τι, και όμως οι τραπεζίται επληρώνοντο μέχρις οβολού. Από ποιόν ; από τους εγγυητάς, από την Ρωσσίαν, την Γαλλίαν και την Αγγλίαν.
Οι εγγυηταί αυτοί μίαν ημέραν εσκέφθησαν ότι οι Έλληνες, ναι μεν εφαίνοντο και ελέγοντο ευγνώμονες δια τοιαύτην καλωσύνη, αλλά πληρωμή πολλών εκατομμυρίων τακτικώς κατ΄ έτος γινομένη, χάριν προστατευομένου έστω και ως η Ελλάς, αποβαίνει φορολογία βαρεία, έστω και εις πλουσίους και δυνατούς ως αυτοί οι τρεις. Ο εις είπε τότε προς τον άλλον – Έλθετε να εξετάσωμεν, μήπως οι πονηροί αυτοί Έλληνες, έχουν χρήματα δια να πληρώσουν τους τόκους, και λέγουν ότι δεν έχουν δια να τα φάγουν μεταξύ των ή μήπως σπαταλούν τα χρήματά των όπου δεν πρέπει, και έπειτα όταν πρόκειται περί της τιμής και του πουγγίου των, δεικνύουν το ταμείον των κενόν.
Η πρότασις αύτη εγένετο παραδεκτή παμψηφεί και μίαν άλλην ημέραν επαρουσιάθησαν εις τα Αθήνας τρεις απεσταλμένοι. Άγγλος, Γάλλος και Ρώσσος. Εζήτησαν ακρόασιν παρά τω υπουργώ των εξωτερικών, τω είπον ότι ήλθον δια να εξετάσωσι τα έσοδα και τα έξοδα της Ελλάδος εν προς εν, και τω έδειξαν τα συστατικά των γράμματα.
Μεγάλη κίνησις εις τα Αθήνας αμέσως. Συμβούλια υπουργικά επί συμβουλίων. Ο τύπος μαίνεται, τα Χαυτεία κατακραυγάζουν. Η αστυνομία διπλασιάζει τους κλητήρας. Το φρουραρχείον διατάττει και την ημέρα περιπολίας ! Πως ! έγραφον αι εφημερίδες. Τολμούν ακόμη οι Φράγκοι να χωθούν και εις την μύτη μας ! Με τι δικαίωμα ! αλλά με τι δικαίωμα ! έχουν την αξίωση να τους δείξωμεν τι κερδίζομεν και τι εξοδεύομεν! Τι θα έλεγον αυτοί, αν εστέλλομεν τον Φωστηρόπουλον εις το Λονδίνον να εξετάση εν προς εν τα έσοδα και τα έξοδα του Βρεττανικού κράτους ;
– Ακούς υπουργοί ! εκραύγαζε το πλήθος εις τα Χαυτεία. Τους δέχονται ακόμη και τους στέλλουν να κατοικήσουν εις το ξενοδοχείον της Αγγλίας με δημόσια έξοδα! Και δεν τους ρίπτουν εις τον Μενδρεσέ, δια να τους μάθουν ότι Κίνα δεν είναι η Ελλάς!
Εν τούτοις μετά ένδεκα υπουργικά συμβούλια, απεφασίσθη να ζητήση η Κυβέρνησις εξηγήσεις από τους εν Αθήναις πρέσβεις των τριών εκείνων Δυνάμεων, περί της αποστολής των ξένων.
Οι πρέσβεις απήντησαν αμέσως και εις ολίγας λέξεις :
– Εστάλησαν από τας αυλάς των δια να εξετάσουν τον προϋπολογισμόν της Ελλάδος και να παρατηρήσουν εάν περισσεύουν χρήματα, ή αν είναι δυνατόν να περισσεύουν ………….»

Ανωνύμου, Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, 1870

Στο κείμενο, εκτός από το μονοτονισμό, οι άνω τελείες αντικαταστάθηκαν με κανονικές γιατί δεν ξέρω πως μπαίνουν οι ρημάδες.

http://www.youtube.com/watch?v=F1jiKBKuxVI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=eKLk_MAe3TQ&feature=related

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: